ALGEMENE VOORWAARDEN SPORTLINE

+ LEVERING EN RETOUR VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Sportline
Koestraat 175
8800 Roeselare
webshop@sportline.be
051/26.17.00
BE0428.805.425
KBC: BE55 4676 1615 9144
BIC: KREDBEBB

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).
 2. Wij leveren enkel in België en Nederland. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn.  Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 5. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een link naar onze algemene voorwaarden. We raden je aan deze goed te lezen.
 6. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.  Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.
 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
 1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden.  Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen. Vul wel het modelformulier voor herroeping in dat je hieronder kan downloaden. Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.
 2. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 3. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder. 
 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten.  Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.  We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen (bij aankopen onder de 75 euro). In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.
 • Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.  Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
 • Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.
 • ​Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.
 • Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.
 1. De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde duur is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.
 3. Indien in een goederenovereenkomst van bepaalde duur is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Consument de Overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde duur en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
 4. Wanneer een dienstenovereenkomst van bepaalde duur afgesloten tussen de Onderneming en de Consument een beding tot stilzwijgende verlenging bevat, wordt dit beding geplaatst in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde.
 5. Dit beding vermeldt de gevolgen van de stilzwijgende verlenging waaronder de bepaling van de hiernavolgende paragraaf m.b.t. de opzegging, evenals de uiterste datum waarop de Consument zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst en de wijze waarop hij kennis geeft van dit verzet. De Consument kan, na de stilzwijgende verlenging van een dienstenovereenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn van maximaal twee maanden.
 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...
 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...
 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@sportline.be .We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Safeshops. Safeschops.be  zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren. Info@Safeshops.be.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl
 4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

We hanteren bij alle aankopen een bedenktermijn van 14 dagen. Gedurende minimaal 14 dagen na de ontvangst van het artikel of sluiting van een overeenkomst met betrekking tot de levering van een dienst kan de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbonden worden en de goederen en/of diensten teruggestuurd worden met terugbetaling van de aankoopprijs. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van het retourformulier dat bij de bestelling zit of hier onderaan de pagina kun je het formulier ook downloaden.


 1. Als je goederen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden.  Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf).  Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald. Indien je betaald hebt met een cadeaubon, krijgt u het bedrag ook terug middels een cadeaubon. Voor aankopen vanuit het buitenland vragen wij ook om de retourkosten zelf te betalen. 


 1. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.


 1. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder. 


 1. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier. Of je kan deze binnenbrengen in onze hoofdvestiging in Roeselare. 


 1. Het retourdocument kan u terugvinden in uw ontvangen pakketje of kan je ook onderaan deze pagina downloaden. Indien dit niet lukt en je dit document niet kan terugvinden  kan je om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, k het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar Koestraat 175 - 8800 Roeselare. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.


“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING


(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)  -

Aan [hier dient U Uw naam, adres en, indien van toepassing, Uw fax en e-mailadres in te vullen] :


  - Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

  - Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

  - Naam/Namen consument(en)

  - Adres consument(en)

  - Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

  - Datum

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is."
Boven de 75 euro zijn alle verzendkosten in België GRATIS. Onder de 75 euro betaal je een verzendkost van 5,95 euro.

Om een product aan te kopen, voeg je product(en) toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: levering opsturen naar een bepaald adres, afhalen in de winkel of afhalen in een postpunt. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.
.

Ja, na het plaatsen krijg je een bevestiging via e-mail. Daarin staat een overzicht van je bestelling en je ordernummer.

Niets gevonden in je mailbox? Kijk dan eens in je map met ongewenste e-mails of neem contact op met de klantendienst via de chat op onze website, e-mail (webshop@sportline.be), of per telefoon (051/26.17.00)

Ja dat kan. Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de klantendienst via de chat op onze website, e-mail (webshop@sportline.be), of per telefoon (051/26.17.00)

Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

Wij aanvaarden bestellingen via online transacties (secure server):

 • Maestro
 • Mastercard
 • VISA
 • Bancontact/Mister Cash
 • KBC Online/KBC Online
 • ING Homepay
 • Dexia Direct Net
 • iDEAL

  Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Maestro, Bancontact/Mister Cash, KBC Online/KBC Online, ING Homepay, Dexia Direct Net, iDEAL. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Uiteraard kan dat. Voeg de barcode en webcode in die je terugvindt op je cadeaucheque bij het afrekenen van uw winkelmandje en klik daarna op volgende.

Uiteraard kan dat. Voeg de promocode in bij het afrekenen van uw winkelmandje en klik daarna op volgende.

Nadat we je retourverzending in goeie en ongebruikte staat terug ontvangen hebben, storten wij het bedrag van de geretourneerde goederen terug op dezelfde rekening van waar het gestort is. De terugbetaling gebeurt via dezelfde betaalwijze als waarop je de goederen hebt besteld. Let wel dat het tot 10 werkdagen kan duren voordat het bedrag terug op je rekening staat. Goederen retourneren in de winkel is niet mogelijk.


Voor Nederland (en andere buurlanden) hanteren wij een ander retourbeleid. Indien u iets wilt retourneren, vragen wij u een mailtje te sturen naar webshop@sportline.be. Wij kunnen u een retourlabel doormailen maar brengen dan 9,95 Euro in mindering van het terug te storten bedrag of u kijkt zelf om de retour te doen naar ons. 

Hebben we het artikel in stock, dan wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 1 à 4 werkdagen. Wanneer een artikel niet in de webshop stock is, wordt het aangeboden op jouw leveringsadres in 3 à 6 werkdagen. Wij informeren u over de leveringstermijn in jouw bestellingsbevestiging via een Track en Trace code van Bpost.

Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.  Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling.  In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst terug.

Boven de 75 euro zijn alle verzendkosten in België GRATIS. Onder de 75 euro betaal je een verzendkost van 5,95 euro.

We leveren al je pakketjes met Bpost op het door jou bij je bestelling opgegeven adres.

Je kan daarnaast ook kiezen voor een 'pick-up' in Sportline Rumbeke of Sportline Brugge waarbij je vooraf niet hoeft te betalen maar wel in de winkel. Van zodra het voor u aan de kant ligt in de winkel, krijg je een bevestigingsmail dat de bestelling voor jou aan de kant ligt. 

Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post.  Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

Je kan proberen maar we kunnen dit niet garanderen. Omdat de pakketjes op weekdagen nog de dag zelf worden behandeld, kunnen we vaak geen aanpassingen meer doorvoeren. Indien de pakketjes nog niet behandeld zijn, is hiet wel mogelijk.

Neem zo spoedig mogelijk contact op met de klantendienst via de chat op onze website, e-mail (webshop@sportline.be), of per telefoon (051/26.17.00)

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Je moet hiervoor het bijgeleverde “retourformulier” gebruiken. Heb je bij het invullen van dit retourformulier vragen, dan kan je contact opnemen met één van onze medewerkers op het e-mailadres louise@sportline.be, via chat op de website of via telefoon (051/26.17.00)

In geval van een beschadigd artikel mag je duidelijke foto's mailen naar webshop@sportline.be van het beschadigde product en volgen we verder op via e-mail.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Zeker niet. De postbode zal een bericht achterlaten in je brievenbus. Daarop zal vermeld staan dat je jouw pakket kan ophalen in het vermelde postkantoor of postpunt binnen de 15 dagen.

Ja, je hebt een bedenktermijn van 14 werkdagen (beginnend van de dag van de besteldatum) waarbij je kan beroep doen op het herroepingsrecht:

 1.  Plaats de producten (inclusief etiketten) in hun originele verpakking terug in de doos. (indien de doos beschadigd is, mag je ook een andere doos gebruiken).

 2. Voeg het wettelijk modelformulier toe voor het toepassen van de bedenktermijn: zie onderaan deze pagina.
 3. Kleef het leveringslabel die mee in het pakket zat (enkel Belgie) boven het oorspronkelijke leveringslabel (of op de nieuwe doos) en kleef het pakket toe.

 4.  Geef het pakket af in een B-post punt (u hoeft dus niet te betalen voor de verzending, wij staan in voor de kosten)
  Voor Nederland of andere buurlanden sturen wij het retourlabel na aanvraag via webshop@sportline.be - Hierna brengen wij ook 9,95 Euro in mindering van het terug te storten bedrag. U bent uiteraard ook vrij om zelf te kijken voor de retour. 


Uitzonderingen op de bedenkingstermijn zijn:Producten die volgens de specificaties van de consument zijn gemaakt of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben zoals een 

Als alle goederen de ongebruikte staat worden afgeleverd bij ons, betalen wij alles terug op dezelfde manier waarmee betaald werd.gepersonaliseerde cadeaubon , een bedrukt (teamwear) kledingstuk. 


Bestellingen omruilen is mogelijk in onze winkels of  via de onlineshop (indien wij nog het juist artikel nog  in stock hebben.) 

Bij Sportline Roeselare of Brugge :

Gelieve de documenten van de webshop mee te brengen voor de ruiling .                                                                                                                                  Graag op voorhand al contact op te nemen met de winkel ( Roeselare = 051/ 26 17 00   of Brugge 050/ 37 49 64 )zodat we het nieuwe artikel dat u wenst reeds kunnen reserveren.

Via onze Webshop :

U dient het te ruilen artikel terug te sturen en op het retourformulier aan geven voor welk artikel u wenst te ruilen. Gelieve wel op voorhand al contact op te nemen met de webshop( webshop@sportline.be of 051 / 26 17 06 ) zodat we het nieuwe artikel dat u wenst reeds kunnen reserveren.Na ontvangst van je retourzending kan het tot 14 dagen duren voordat het terugbetaalde bedrag op je rekening staat. 

Download hier ons retourformulier of onze algemene voorwaarden.